Regulamin sklepu baterie18650.pl

Regulamin zakupów obowiązujący do 31.12.2022r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. baterie18650.pl to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie baterie18650.pl, prowadzonego przez firmę BATERIE18650.PL Justyna Frąckiewicz z siedzibą w Legionowie, przy ul. Gabriela Narutowicza 18/2, 05-120 Legionowo. NIP: 5361857948.

2. Dane kontaktowe sklepu:

Sklep internetowy baterie18650.pl

Prowadzony przez firmę BATERIE18650.PL Justyna Frąckiewicz

ul. Gabriela Narutowicza 18/2

05-120 Legionowo

3. adres poczty elektronicznej: baterie18650.pl@gmail.com

4. telefon kontaktowy do sklepu, czynny w dni powszednie pon.-pt. w godzinach 10.00-16.00 +48513680468 (stawki za połączenie zgodne z taryfą operatora klienta)

5. Regulamin sklepu internetowego baterie18650.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej baterie18650.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są terminy niżej wymienione należy przez nie rozumieć:

a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej

z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

c. baterie18650.pl – nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej baterie18650.pl prowadzonego przez firmę BATERIE18650.PL;

d. Sprzedawca – firma BATERIE18650.PL Justyna Frąckiewicz z siedzibą w Legionowie, przy ul. Gabriela Narutowicza 18/2, 05-120 Legionowo. NIP: 5361857948, prowadzący sklep internetowy pod nazwą baterie18650.pl (dalej także jako: baterie18650.pl).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego baterie18650.pl

1. Do korzystania ze sklepu internetowego baterie18650.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu baterie18650.pl oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego baterie18650.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej baterie18650.pl oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego baterie18650.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego baterie18650.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego baterie18650.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w baterie18650.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na baterie18650.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z baterie18650.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: baterie18650.pl@gmail.com. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których baterie18650.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4. W celu dokonania rejestracji w baterie18650.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego baterie18650.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego baterie18650.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu baterie18650.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@baterie18650.pl lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez baterie18650.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni

od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w baterie18650.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z baterie18650.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej baterie18650.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług.

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej baterie18650.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej baterie18650.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura. Faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w baterie18650.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez baterie18650.pl ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. Szczegóły dostępne w Sposoby i koszty dostawy.

W wybranych przypadkach baterie18650.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje w trakcie zakupu numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym baterie18650.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu baterie18650.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie baterie18650.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od baterie18650.pl automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez baterie18650.pl dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a baterie18650.pl, baterie18650.pl potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a baterie18650.pl dotycząca zakupu danego produktu w baterie18650.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w baterie18650.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z baterie18650.pl firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem baterie18650.pl są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

3. Czas dostawy produktów to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Produkty mogą posiadać następujące statusy dostępności:

a. (Ilość sztuk) w magazynie – produkty znajdują się naszym magazynie i są wysyłane standardowo w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty.

d. Brak w magazynie – produkty trudniej dostępne, których nie posiadamy w naszym magazynie, ani w magazynach dostawców. Mogą zostać sprowadzone na życzenie Klienta. W każdym przypadku czas realizacji takiego zamówienia ustalany jest indywidualnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji o terminie dostawy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta mailowo baterie18650.pl@gmail.com.

5. W szczególnych przypadkach, terminy dostarczenia produktów mogą ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie baterie18650.pl w zakładce Dostępność produktów oraz Sposoby i koszty dostawy.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

1. Wszystkie produkty dostępne w baterie18650.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na baterie18650.pl oznaczonych kategorią Używane. Zasady odpowiedzialności za wady fizyczne produktów używanych określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. baterie18650.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. baterie18650.pl ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:

baterie18650.pl@gmail.com

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji baterie18650.pl zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. baterie18650.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni baterie18650.pl nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

9. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt baterie18650.pl.

10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że baterie18650.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez baterie18650.pl albo baterie18650.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w baterie18650.pl oraz umowy o zakup e-karty podarunkowej baterie18650.pl.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy baterie18650.pl zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). baterie18650.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności baterie18650.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. baterie18650.pl ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o e-Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem baterie18650.pl w sytuacji, w której e-Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, baterie18650.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości e-Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o e-Kartę Podarunkową Konsument zobowiązuje się, że do czasu odesłania e-Karty Podarunkowej Klient nie skorzysta z e-Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o e-Kartę Podarunkową a zwrotem e-Karty Podarunkowej baterie18650.pl Konsument zrealizował e-Kartę Podarunkową, baterie18650.pl będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Konsument wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.

§ 9 Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

1. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w baterie18650.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@baterie18650.pl w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez baterie18650.pl dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klienci mogą przeglądać baterie18650.pl oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym baterie18650.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez baterie18650.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym baterie18650.pl.

4. baterie18650.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym baterie18650.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez baterie18650.pl reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez baterie18650.pl w ramach baterie18650.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy baterie18650.pl, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę baterie18650.pl.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Pod adresem //ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: baterie18650.pl@gmail.com

§ 12 Postanowienia Końcowe

1. baterie18650.pl ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.baterie18650.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w baterie18650.pl nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. baterie18650.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach baterie18650.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez baterie18650.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w baterie18650.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

3. baterie18650.pl powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail sklep@baterie18650.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

4. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.06.2022 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 30.06.2022 r.

§ 13 Informacje o przetwarzaniu danych

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma BATERIE18650.PL Justyna Frąckiewicz z siedzibą w Legionowie, przy ul. Gabriela Narutowicza 18/2, 05-120 Legionowo. NIP: 5361857948. e-mail: baterie18650.pl@gmail.com
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail baterie18650.pl@gmail.com
  3. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki produktów poprzez podmiot zewnętrzny tj. firmę kurierską InPost. Przekazanie danych osobowych przez Państwo jest dobrowolne.
  4. Dane mogą być udostępniane firmom przewozowym w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
  5. Dane będą przechowywane przez okres 7 dni od realizacji zamówienia
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. baterie18650.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. baterie18650.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności baterie18650.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. baterie18650.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem baterie18650.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w baterie18650.pl jest BATERIE18650.PL Justyna Frąckiewicz z siedzibą w Legionowie, przy ul. Gabriela Narutowicza 18/2, 05-120 Legionowo. NIP: 5361857948.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością baterie18650.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach baterie18650.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.

5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego baterie18650.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w baterie18650.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, baterie18650.pl może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy baterie18650.pl może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie baterie18650.pl ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych; w przypadku złożenia zamówienia na produkt u innego sprzedawcy niż baterie18650.pl (Oferta woocommerce-partnera) dane Klientów niezbędne do realizacji zamówienia udostępniane są przez baterie18650.pl partnerowi handlowego współpracującego z baterie18650.pl (Sprzedawcy) w celu zawarcia umowy sprzedaży produktu oraz wykonania tej umowy.

8. W przypadku uzyskania przez baterie18650.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z baterie18650.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, baterie18650.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. baterie18650.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy baterie18650.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez baterie18650.pl innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

10. baterie18650.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Dane osobowe podane przez Klienta, w zakładce „Moje Konto” odnośnik „Dane Osobowe” Klient może samodzielnie edytować i usuwać. baterie18650.pl zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

11. baterie18650.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

12. baterie18650.pl stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z baterie18650.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z baterie18650.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie //baterie18650.pl/info/polityka-cookies/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli jesteś Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

3. Jeżeli decydujesz się na dokonanie zwrotu za naszym pośrednictwem, wypełnij Formularz zwrotu. Po jego wysłaniu zostanie dla Ciebie zamówiony na koszt baterie18650.pl kurier InPost, który powinien odebrać przesyłkę w terminie 2 dni. Kurier będzie miał przygotowany list przewozowy. Zwracany produkt należy odpowiednio przygotować do transportu.

4. Informacje na temat zwrotów można uzyskać poprzez kontakt mailowy pod adresem baterie18650.pl@gmail.com

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:

BATERIE18650.PL Justyna Frąckiewicz

ul. Gabriela Narutowicza 18/2,

05-120 Legionowo. NIP: 5361857948.

baterie18650.pl@gmail.com

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………..

Data………………………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK nr 3

Produkty oznaczone kategorią Używane

1. Produkty używane to specjalna kategoria produktów, w której można znaleźć szeroką ofertę używanych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Przy każdym produkcie znajduje się dokładna informacja dlaczego produkt trafił do tej kategorii, czy posiada wady, jakiego rodzaju, czy jest sprawny oraz jakie warunki rękojmi/gwarancji obowiązują w danym przypadku.

2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma (używany produkt) odpowiedzialność baterie18650.pl z tytułu rękojmi jest ograniczona do tygodnia od dnia wydania rzeczy Kupującemu.